Credits / Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen vertaald vanuit het Frans.

De website http://www.expanscience.be is een site met algemene informatie over Laboratoires Expanscience en zijn producten. De website http://www.expanscience.be is gericht aan het grote publiek, gezondheidswerkers en journalisten. De informatie die vermeld wordt op de website http://www.expanscience.be is bedoeld om de rechtstreekse relatie tussen de bezoekers van de site en de gezondheidswerkers te verbeteren, niet om ze te vervangen.

Het bedrijf Expanscience, société anonyme à directoire et conseil de surveillance (naamloze vennootschap met een raad van bestuur en een raad van toezicht) met een kapitaal van € 11.562.528, met hoofdkantoor gevestigd te 1, Place des Saisons – 92048 PARIS La Défense Cedex (Frankrijk), ingeschreven in het handels- en ondernemingenregister van Nanterre onder het nummer 317 586 808 en geïdentificeerd volgens het individuele intracommunautaire btw-nummer FR52.317.586.808 (hierna de "Vennootschap") is de uitgever van de website http://www.expanscience.be (hierna de “Site”). Deze site wordt volledig gefinancierd door de vennootschap Expanscience.

Mevrouw Emmanuelle DUMAS is in zijn hoedanigheid van directeur communicatie van de Vennootschap ook publicatiedirecteur van deze Site. De inhoud van de site wordt uitsluitend intern uitgewerkt door medewerkers van Expanscience: deze werknemers kunnen gezondheidswerkers zijn die in loondienst zijn bij Laboratoires Expanscience. De inhoud van de site wordt niet doorgestuurd door onafhankelijke gezondheidswerkers. De inhoud wordt voordat ze online wordt geplaatst en waar nodig gevalideerd door de directie Farmaceutische zaken onder leiding van mevrouw Virginie LOURME, directrice Farmaceutische zaken en Verantwoordelijke apotheker.

De website wordt in Ierland gehost door de firma:

Amazon Web Services France
67 Boulevard du Général Leclerc
92110 Clichy – Frankrijk
Tel.: +33 (0)1 46 17 10 00
Site: aws.amazon.com/fr/

De grafische uitvoering van de site werd toevertrouwd aan de firma:

Havas Life Paris
29/30 Quai de Dion Bouton
92800 Puteaux - Frankrijk
Tel.: +33 (0)1 58 47 80 00
Site: www.havaslifeparis.fr

De technische uitvoering van de site werd toevertrouwd aan de firma:

Emakina
84 boulevard de Sébastopol
75003 Paris - Frankrijk
Tel.: +33 (0)1 44 54 52 80
Site: www.emakina.fr

Als u tijdens het navigeren op de website een probleem ondervindt, of voor andere vragen over de site zelf, kunt u met ons contact opnemen via onderstaande informatie:

Laboratoires Expanscience
1 Place des Saisons
92048 PARIS La Défense Cedex - Frankrijk
Tel.: +33 (0)1 43 34 60 00
Fax: +33 (0)1 43 34 61 03

of via ons contactformulier.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

I. Toepassingsgebied

De toegang tot de Site en het gebruik van de inhoud ervan vallen binnen het kader van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Het feit dat u naar de Site gaat en erop navigeert, houdt in dat u onderhavige gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt.

II. Territorialiteit

De informatie van de site zijn bedoeld voor gebruik door privépersonen en/of gezondheidswerkers die in Frankrijk gevestigd zijn. Andere landen, waarvan de wetgeving kan afwijken van de Franse wetgeving, kunnen toegang hebben tot de Site. In dat geval is het mogelijk dat de informatie op de Site niet geschikt is of niet voldoet aan de buitenlandse wetgeving.

Deze Site en de informatie die hij bevat, is niet bestemd, noch goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten of door Amerikaanse burgers of ingezetenen.

III. Persoonlijke gegevens

In het kader van de diensten die onze Vennootschap aanbiedt op de site, is het mogelijk dat ze uw persoonsgegevens verzamelt via het contactformulier of een inschrijving op de elektronische nieuwsbrief van Expanscience die wordt aangeboden. Als u persoonsgegevens verstrekt, verbindt u zich ertoe juiste informatie mee te delen, die de belangen en/of rechten van derden niet schaadt. De informatie die onze Vennootschap vraagt, is verplicht, tenzij het formulier in kwestie de vereiste informatie beperkt tot bepaalde velden voorafgegaan door een sterretje, en in het geval van weglating van het antwoord op één van deze vragen of de weigering om bepaalde verplichte informatie mee te delen, zal onze Vennootschap u de nieuwsbrief niet kunnen doorsturen of u geen toegang kunnen geven tot het contactformulier.

Als u de nieuwsbrief van Expanscience niet meer wenst te ontvangen, kunt u onze Vennootschap daarvan op de hoogte brengen door te klikken op de hypertekstlink "Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief, klik dan op deze link" onderaan elke nieuwsbrief. In het kader van elke verwerking van persoonsgegevens die verband houdt met het gebruik van deze site (inschrijving op de nieuwsbrief en contactaanvraag), heeft onze Vennootschap de hoedanigheid van verantwoordelijke van de verwerking, en verzamelt en verwerkt ze uw persoonsgegevens volgens de Algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens nr. 2016/679.

Onze Vennootschap is de enige ontvanger van uw persoonsgegevens, samen met de vennootschappen, dochtermaatschappijen of kleindochtermaatschappijen in Frankrijk of in het buitenland (inclusief buiten de Europese Unie) van de Groep Expanscience, alsook in voorkomend geval de onderaannemers en partners die deelnemen aan de in het kader van de site aangeboden diensten (met name verdeling van de nieuwsbrief). De verwerking van persoonsgegevens via de Site heeft enkel als doel een antwoord te kunnen geven op uw contactaanvragen, en u de nieuwsbrief te kunnen toesturen. De verzamelde gegevens zullen gedurende drie (3) jaar bewaard worden, te rekenen vanaf de datum waarop ze verzameld werden, of vanaf het laatste contact dat u gehad hebt met onze Vennootschap in het kader van hoger vermelde verwerking. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en met name over de uitoefeningsmodaliteiten van uw rechten, raden wij u aan kennis te nemen van ons Privacycharter op de Site.

IV. Cookies

Wij gebruiken cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken, en om deze beter aan te passen aan uw interesses en behoeften.

4.1. Wat is een cookie?

"Cookies" zijn trackers die wordt opgeslagen en gelezen tijdens de raadpleging van een website (webtags, pixels, enz.), en die togang bieden tot informatie die bewaard wordt op de terminal van de gebruiker (computer, tablet, smartphone, …).

De cookies die wij gebruiken, hebben als voornaamste doel uw navigatie-ervaring op de site te optimaliseren. Ze laten ons bijvoorbeeld toe om uw voorkeuren te onthouden (taal, winkelwagen, enz.), alsook uw inloggegevens (bijv.: IP-adres, geografische ligging, type en versie van uw webbrowser, besturingssysteem, informatie over uw bezoeken en het gebruik van onze site, enz.) tijdens de navigatie en latere toegang.

4.2. Wat is de levensduur van een cookie?

Met uitzondering van de technische cookies die nodig zijn voor het navigeren op de site, zullen de cookies enkel opgeslagen worden op uw terminal als u daarvoor de toestemming verleent. Als u de site blijft gebruiken nadat u de cookie-banner op de startpagina van de site gezien hebt, gaan wij ervan uit dat u instemt met het opslaan van cookies op uw terminal. Deze toestemming is geldig gedurende een periode van 13 maanden.

4.3. Welke cookies gebruiken wij?

De cookies die uitgaan van de site, worden gebruikt voor de doeleinden die hieronder beschreven worden. Ze kunnen geplaatst worden door ons of door derden.

Technische cookies: deze cookies zijn nodig voor de navigatie. Zonder deze cookies zou de site niet correct werken. Deze cookies laten ons bijvoorbeeld toe de presentatie van de site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, schermresolutie), of de informatie met betrekking tot een formulier dat u hebt ingevuld op onze site (inschrijving), te onthouden.

Statistische cookies: deze cookies maken het mogelijk om statistieken, bezoek- en gebruiksvolumes bij te houden van de verschillende onderdelen van de site (bezochte rubrieken en inhoud, traject, bezoektijd).

4.4. Cookies beheren: aanvaarden of weigeren

Instellen van uw browser: U kunt er op ieder ogenblik voor kiezen om deze cookies te deactiveren. Uw browser kan ingesteld worden om u de cookies te melden die op uw terminal geplaatst worden, en om u te vragen om ze al dan niet te aanvaarden. U kunt de cookies geval per geval aanvaarden of weigeren, of ze systematisch allemaal weigeren. Wij herinneren u eraan dat de instelling uw toegangsvoorwaarden tot onze diensten die het gebruik van cookies vereisten, kan wijzigen. De methode om het plaatsen van cookies toe te laten, verschilt naargelang de browser die u gebruikt. Ze wordt beschreven in het hulpmenu van uw browser, dat u zal toelaten te weten op welke manier u uw voorkeuren met betrekking tot de cookies kunt wijzigen.

Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informatie-sites-enregistrent

- Klik op de menuknop en selecteer "Opties".
- Klik op "Privacy".
- Stel het menu "Bewaarregels" in op "Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis".
 Zorg ervoor dat "Cookies aanvaarden" niet is aangevinkt.
- Alle wijzigingen die u hebt doorgevoerd, zullen automatisch opgeslagen worden.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-7

- Klik op de knop Tools en klik vervolgens op "Internet Opties".
- Klik op de tab "Privacy" en verplaats onder "Instellingen" de cursor naar boven om alle cookies te blokkeren of naar beneden om alle cookies toe te staan. Klik vervolgens op OK.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

- Klik op het icoon van het Chrome-menu.
- Klik op "Instellingen".
- Klik onderaan de pagina op "Geavanceerd".
- Klik onder "Privacy en beveiliging" op "Instellingen voor content".
- Schakel "Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen" uit.
- Klik op OK.

Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/

- Klik op "Voorkeuren" > "Safari" > "Privacy" > "Cookies en websitegegevens"
- Selecteer vervolgens "Blokkeer alle cookies".

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

4.5. Meer informatie over de cookies/trackers

U vindt meer informatie op de site van de CNIL: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

V. Aard en reikwijdte van de op de Site gepubliceerde informatie

De Site kan mogelijk meningen weergeven van deskundigen op een specifiek terrein dat verband houdt met de inhoud van de Site of uittreksels uit persartikelen. Enkel de geraadpleegde deskundige of de auteur van het artikel is aansprakelijk voor dergelijke informatie, die niet noodzakelijk strookt met de mening van de Vennootschap.
De Site kan ook informatie bevatten over gezondheid, lichamelijke conditie, medische onderwerpen of medische behandelingen uitsluitend bestemd voor menselijk gebruik. Deze informatie vormt in geen geval een medisch advies en wordt louter ter informatie op de Site gepubliceerd.
U mag deze informatie in geen geval gebruiken om een medische diagnose te stellen over een ziekte of een lichamelijk probleem of om geneesmiddelen voor te schrijven of te gebruiken. Het is uw taak om uw arts of apotheker te raadplegen. Alleen deze gezondheidswerkers zijn bevoegd om u een advies te geven dat aangepast is aan uw persoonlijke situatie.

Bijgevolg bevestigt u dat de aansprakelijkheid van de Vennootschap niet kan worden ingeroepen uit hoofde van informatie en dienstverlening die op de Site worden aangeboden en aanvaardt u dat het gebruik van deze informatie en diensten volledig onder uw eigen verantwoordelijkheid, controle en beheer valt.
Ten slotte is het mogelijk dat informatie die op de Site beschikbaar is en verspreid wordt, rechtstreeks of onrechtstreeks verwijst naar producten, programma's en diensten van de Vennootschap, die in bepaalde landen of regio's niet worden aangekondigd of beschikbaar zijn en die mogelijk onder een andere merknaam worden aangeboden en onderworpen zijn aan andere gebruiksregels en -voorwaarden naargelang het land. Dergelijke verwijzingen houden vanwege de Vennootschap geen intentie van verkoop van deze producten, programma's of diensten in uw land in. We verzoeken u contact met ons op te nemen voor informatie over producten, programma's en diensten die in uw land beschikbaar zijn.

VI. Vooruitzichten en intentieverklaringen

Mogelijk staan er op de Site verklaringen met betrekking tot de toekomst. Deze worden opgesteld op basis van onze kennis en overtuigingen. Het is echter mogelijk dat de werkelijk behaalde resultaten van onze Vennootschap erg afwijken van deze verklaringen, in die zin dat ze afhankelijk zijn van een aantal concurrentiële en macro-economische factoren, waar onze Vennootschap geen vat op heeft. Onverminderd eventuele wettelijke verplichtingen betreffende de wijziging van deze voorspellende verklaringen, is de Vennootschap niet van plan eventuele voorspellende verklaringen op deze Site regelmatig aan te passen.

VII. Rechten van intellectuele eigendom

Onze Vennootschap is houder van de domeinnaam http://www.expanscience.be. De Site is een creatie beschermd door de wetgeving inzake intellectuele eigendom. De Site als geheel en elk van de elementen die de Site uitmaken (zoals teksten, boomstructuren, software, animatie, afbeeldingen, foto's, illustraties, schema's logo's, geluiden, muziek, downloadbare "bonussen" en goodies enz.) zijn, behoudens bijzondere bepalingen, exclusief eigendom van onze Vennootschap, die als enige bevoegd is om de rechten van intellectuele eigendom op uit te oefenen.
Bijgevolg is het gebruik van geheel of een deel van de Site, met name het downloaden, reproduceren, verzenden, weergeven of verspreiden, voor andere doeleinden dan persoonlijk en privaat gebruik zonder winstoogmerk, strikt verboden, overeenkomstig de bepalingen van de Franse wet rond intellectuele eigendom (Code de la Propriété Intellectuelle), wettelijke en reglementaire bepalingen van alle landen en internationale verdragen. In geval van een schending van deze bepalingen stelt u zich bloot aan de straffen die beschreven worden in de Franse wet rond intellectuele eigendom (Code de la Propriété Intellectuelle) en het Franse strafwetboek, met name op grond van plagiaat van auteursrechten en merkrechten, en in het Franse burgerlijk wetboek inzake burgerlijke aansprakelijkheid.
De merken en domeinnamen en de tekeningen en modellen die op de Site staan, zijn de exclusieve eigendom van onze Vennootschap, behoudens bijzondere vermeldingen. Elke reproductie of elk gebruik van deze merken, domeinnamen, tekeningen en modellen, op welke manier dan ook en om welke reden dan ook, is verboden, evenals hun aanpassing.

Het staat onze Vennootschap vrij om de inhoud van de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

VIII. Fotocredits

Stéphane GIZARD, Alain GOULARD, Jean-Pierre LAGIESKI, Barbara VIGNAUX
Agence R.É.A, Getty Images

IX. Garanties en aansprakelijkheid

Onze Vennootschap streeft ernaar er zo goed mogelijk voor te zorgen dat de informatie die via de tussenpersoon van de Site toegankelijk is, correct en actueel is. Onze Vennootschap garandeert echter op geen enkele manier dat deze informatie correct, volledig en actueel is. Onze Vennootschap biedt bovendien geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie met betrekking tot de volledige of een deel van de Site. Meer bepaald vormt de informatie die op de Site wordt verstrekt, op geen enkele manier een medisch advies. Bijgevolg houdt het raadplegen van de rubrieken van de Site op geen enkele wijze in dat u geen advies meer moet inwinnen of geen gezondheidswerker meer moet raadplegen (arts, pediater, apotheker enz.).
Onze Vennootschap kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor een rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en/of gevolgen, die voortvloeit uit de raadpleging en/of het gebruik van de Site. Onze Vennootschap wijst meer bepaald alle aansprakelijkheid af in geval van een storing of ontoegankelijkheid van de Site, het optreden van bugs of schade die voortvloeit uit frauduleuze handelingen van derden via de Site (bijvoorbeeld hackers).

Onze Vennootschap zet middelen in om de veiligheid te garanderen van bestanden die tot stand komen op basis van persoonlijke gegevens die via de Site worden verzameld. Onze Vennootschap heeft geen invloed op de risico's van de werking van het internet en vestigt uw aandacht op het bestaan van mogelijke risico's met betrekking tot de vertrouwelijkheid van gegevens die via dit netwerk worden verstuurd.

X. Hyperlinks

De pagina's van deze Site kunnen hypertekstkoppelingen naar andere websites bevatten, die door derden worden geëxploiteerd. Onze koppelingen naar externe websites zijn louter bestemd om uw navigatie te vereenvoudigen. Onze Vennootschap heeft geen enkele controle over de huidige of toekomstige inhoud van de externe websites waar de koppelingen van de Site naartoe leiden. Onze Vennootschap verwijst enkel naar deze externe websites, maar verbindt zich op geen enkele manier tot de inhoud ervan.
Onze Vennootschap wijst bijgevolg elke aansprakelijkheid (meer bepaald editoriale aansprakelijkheid) af met betrekking tot de toegang tot en/of de inhoud van externe websites. Onze Vennootschap wijst met name elke aansprakelijkheid af betreffende een of andere inbreuk op auteursrecht, merken of andere rechten van intellectuele eigendom die kunnen voortvloeien uit de toegang tot een pagina via een hypertekstkoppeling. De aansprakelijkheid die voortvloeit uit illegale, onjuiste of onvolledige inhoud op een externe website, meer bepaald voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door het gebruik of het niet gebruiken van deze informatie, kan enkel ten laste gelegd worden van de uitgever van de website ter zake en niet van onze Vennootschap.
Het is niet toegestaan hypertekstkoppelingen naar de andere delen van de Site dan de startpagina te maken, behoudens voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van onze Vennootschap. Deze toestemming kan op elk moment en zonder schadevergoeding worden ingetrokken. De pagina's van de Site mogen in geen geval worden geïntegreerd in pagina's van een andere website. In elk geval moet een bericht aan de gebruiker aangeven dat de gebruiker van website wijzigt.

XI. Reclame voor producten of diensten

De Site bevat geen enkele vorm van reclame voor producten van diensten in welke vorm dan ook.

XII. ANSM-charter

De informatie op de Site werd opgemaakt met inachtneming van het charter voor communicatie op het internet van farmaceutische bedrijven ("charte pour la communication sur internet des entreprises pharmaceutiques", dat ondertekend werd door het ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé - nationaal agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten) en het syndicaat LEEM (Les Entreprises du Médicament - bedrijven die te maken hebben met geneesmiddelen). Onze Vennootschap behoudt zich het recht voor informatie die op deze Site ter beschikking wordt gesteld op een willekeurig moment te wijzigen of te verwijderen om deze af te stemmen op de opeenvolgende updates van dit charter.

XIII. Wijziging van deze voorwaarden

Onze Vennootschap meldt u dat onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder kennisgeving kunnen gewijzigd worden. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt door hun online publicatie en worden geacht zonder voorbehoud aanvaard te zijn wanneer u na de publicatie ervan de Site bezoekt. Wij raden u aan deze rubriek regelmatig te lezen.

XIV. Geschillen

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Franse wetgeving, met name de bepalingen van de Franse wet nr. 004-575 van 21 juni 2004 “Loi pour la confiance dans l'économie numérique” (wet betreffende het vertrouwen in de digitale economie) en de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 “Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés" (wet betreffende informatica, bestanden en vrijheden).

De Franse rechtbanken hebben de territoriale bevoegdheid inzake elk geschil betreffende de Site.

 

VERTROUWELIJKHEIDSHANDVEST

Expanscience verzamelt persoonlijke gegevens via de website https://www.expanscience.be en zijn lokale versies of voor mobiele apparaten. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij, als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, omgaan met persoonsgegevens over onze klanten en potentiële klanten die via de Website zijn verzameld. Houd er rekening mee dat wij ook persoonsgegevens van bezoekers van de Website verzamelen door het gebruik van cookies.

Om meer te weten te komen over ons gebruik van cookies, lees ons cookiebeleid.

I. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden?

Hieronder vindt u een lijst van de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, het doel en de wettelijke basis voor elke verwerking.

- Categorie van betrokken personen: consumenten of patiënten, en elke persoon die contact wil opnemen met onze Vennootschap.

-Soort persoonsgegevens: uw burgerschap, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en voor professionals: bedrijf en functie

- Doel van de verwerking: het verzenden van commerciële communicatie (inclusief onze nieuwsbrief) over onze producten of diensten en het beantwoorden van eventuele vragen of verzoeken

- Juridische basis van de verwerking: ons rechtmatig belang, namelijk om u informatie te verstrekken over onze Vennootschap, onze producten en onze diensten

Wij zijn van mening dat het risico dat verbonden is aan de persoonsgegevens die wij op basis van onze wettelijke belangen verwerken, wordt beheerst en dat, met het oog op uw welzijn en het respect voor uw privacy, dit risico niet overdreven en noch opdringerig is. We hebben ook maatregelen genomen om uw rechten te beschermen door passende bewaartermijnen toe te passen en te zorgen voor passende beveiligingscontroles.

Als u ervoor kiest om de gevraagde en noodzakelijke persoonsgegevens niet te verstrekken, is het mogelijk dat wij de door u gevraagde diensten niet kunnen leveren of de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben opgevraagd niet kunnen vervullen. Wanneer het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk is, geven wij dit aan op de formulieren door middel van een sterretje.

1.2. Wie is de ontvanger van uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met verschillende derden:

- De dienstverleners die onze activiteit ondersteunen en in het bijzonder:

- Hosting- en onderhoudsdienstverleners;

- Marketingdienstverleners (voor het versturen van de nieuwsbrief).

Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens gepast worden beschermd. Al onze dienstverleners zijn op grond van een schriftelijke overeenkomst verplicht om de aan hen verstrekte persoonsgegevens uitsluitend te verwerken met het doel ons een specifieke dienst te leveren en passende veiligheidsmaatregelen te handhaven om uw persoonsgegevens te beschermen.

1.3. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden buiten de Europese Unie.

1.4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij verwijderen de persoonsgegevens die wij na een bepaalde periode verzamelen:

- verwijdering drie jaar na uw laatste contact met ons (bijvoorbeeld een contactaanvraag of een klik op een hypertekstlink in een e-mail).

Na deze periodes kunnen wij uw gegevens in archiefbanken bewaren (zonder e-mailmarketing) om te voldoen aan onze fiscale, boekhoudkundige en sociale verplichtingen (van 5 tot maximaal 10 jaar).

1.5. Beveiliging van uw persoonsgegevens

We hebben fysieke, elektronische en administratieve beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder het gebruik van uitgebreide firewalls en wachtwoorden om de toegang tot persoonsgegevens te beveiligen. Daarnaast beperken wij de toegang tot persoonsgegevens tot medewerkers die deze informatie nodig hebben om u de gevraagde diensten te kunnen leveren. Elke persoon die er toegang toe krijgt, is gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen en is getraind in de bescherming van persoonsgegevens.

1.6. Uw rechten

Als betrokkene heeft u andere rechten. Deze rechten zijn niet absoluut en elk van deze rechten is onderworpen aan bepaalde voorwaarden in overeenstemming met de (Algemene verordening gegevensbescherming nr. 2016/679 en de toepasselijke nationale wetten (in Frankrijk de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978 zoals gewijzigd).

- Het recht van toegang: u hebt het recht om van ons een bevestiging te krijgen dat uw persoonsgegevens al dan niet door ons worden verwerkt, evenals bepaalde andere informatie (vergelijkbaar met de informatie in dit privacybeleid) over het gebruik ervan. U hebt ook het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, door ons te vragen u een kopie van de persoonsgegevens over u te sturen. Hierdoor kunt u weten en controleren of wij uw informatie gebruiken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij kunnen weigeren u deze informatie te verstrekken, in het bijzonder wanneer deze informatie persoonsgegevens van een andere persoon bevat of onthult of de rechten van een andere persoon negatief beïnvloedt.

- Het recht op correctie: u kunt ons vragen om maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn (bijvoorbeeld als wij een onjuiste naam of adres hebben).

- Het recht om te wissen: of "recht om te vergeten", dit recht geeft u in eenvoudige bewoordingen de mogelijkheid om het wissen of verwijderen van uw persoonsgegevens te vragen wanneer we bijvoorbeeld geen dwingende reden meer hebben om ze te blijven gebruiken of wanneer het gebruik ervan illegaal is geworden. Dit is echter geen algemeen recht om te wissen en er zijn verschillende uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer we de informatie moeten gebruiken om een rechtsvordering te verdedigen of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

- Het recht om de verwerking te beperken: u hebt het recht om het verdere gebruik van uw persoonsgegevens te "blokkeren" of te verhinderen wanneer wij een rectificatieverzoek beoordelen of als alternatief voor verwijdering. Wanneer de verwerking beperkt is, kunnen we uw persoonsgegevens altijd bewaren, maar we kunnen ze niet verder gebruiken.

- Het recht op gegevensportabiliteit: u hebt het recht om bepaalde persoonsgegevens te verkrijgen en te hergebruiken voor uw eigen behoeften in verschillende bedrijven (die verschillende voor de verwerking verantwoordelijken zijn). Dit geldt alleen voor persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, die wij met uw toestemming en voor de uitvoering van het contract verwerken en die automatisch worden verwerkt. In dit geval zullen wij u een kopie van uw gegevens in een gestructureerd formaat ter beschikking stellen, vaak gebruikt en leesbaar door een machine of, indien u daarom verzoekt, kunnen wij uw gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking doorgeven (indien technisch mogelijk).

- Het recht van verzet: u hebt op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, voor zover deze verwerking plaatsvindt in het kader van de legitieme belangen van de Laboratoires Expanscience. We kunnen echter doorgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens als we kunnen aantonen dat de verwerking gerechtvaardigd is om dwingende en legitieme redenen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als we deze nodig hebben voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische procedures. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken.

- Het recht om uw toestemming in te trekken: wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.

2. ALGEMENE INFORMATIE

Dit privacybeleid kan periodiek worden bijgewerkt. Wij zullen u op de hoogte brengen van alle belangrijke wijzigingen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op het volgende adres per post: Laboratoires Expanscience - 1 Place des Saisons - 92048 PARIS LA DEFENSE Cedex.

Voordat we uw verzoek evalueren, kunnen we u om aanvullende informatie vragen om u te identificeren. Als u de gevraagde informatie niet verstrekt en wij u als gevolg daarvan niet kunnen identificeren, kunnen wij weigeren om op uw verzoek te reageren.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw klacht of als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De Commissie Informatique et Libertés (CNIL) is de gegevensbeschermingsautoriteit in Frankrijk (www.cnil.fr).

© Laboratoires Expanscience – Alle rechten voorbehouden – April 2020
Dicht Warning, you will quit the website

U kunt de site verlaten nl.expanscience.be
en doorgestuurd worden naar onze internationale institutionele site.